Programma

Wanneer: 21 april 2022

Hieronder vindt u een korte inhoudelijke beschrijving van de workshops in deze ronde. U kunt bij aanmelden voor het evenement uw keuze maken voor deelname aan de workshops.

Knelpunten écht oplossen? Zet je integraalhelm op!

Sinds 2015 zoeken gemeenten naar vormen om integraal maatwerk te leveren. Maatwerk omdat niet iedereen hetzelfde nodig heeft om zich staande te houden. Integraal omdat een mens niet bestaat uit verschillende domeinen, maar wel behoefte aan ondersteuning kan hebben op meer leefgebieden. U initieert keukentafelgesprekken en wijkteams. Zo ondersteunt u de inwoner vanuit de verschillende wetten en geeft u vorm aan het integraal denken. Nu is het tijd om die praktijkervaring te vertalen naar integraal beleid. Want daaraan ontbreekt het vaak nog. Hoe zorgt u ervoor dat u geen doekjes voor het bloeden uitdeelt in het sociaal domein, maar de knelpunten echt oplost? Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid in de wijk, zowel wat betreft veiligheid, toegankelijkheid, schone lucht, goede gezondheid en elkaar kunnen ontmoeten. In deze workshop zetten we u − figuurlijk − een integraalhelm op en laten we u zien hoe u tot samenhangend beleid komt en wat daarvoor nodig is. De workshop wordt gegeven door Gerrit van Romunde, strategisch adviseur sociaal domein bij Stimulansz.

Betaalbare sociale kwaliteit

Werken aan betaalbare sociale kwaliteit is een grote opgave voor gemeenten. Hoe vind je de balans tussen handelen vanuit inhoud, visie en kwaliteit voor de inwoner én werken vanuit controle en kostenbeheersing. Movisie werkte de afgelopen jaren samen met gemeenten aan meer kennis over hoe gemeenten effectiever kunnen sturen op de financiën en sociale kwaliteit in het sociaal domein en wat daarvoor nodig is. De gevonden ingrediënten zijn verwerkt in een nieuwe routeplanner Betaalbare Sociale Kwaliteit die we graag samen met u onder de loep nemen. De workshop wordt verzorgd door Mariël van Pelt en Annette van den Bosch, Movisie, in samenwerking met een nog bekend te maken gemeente.

Vergemakkelijken Bbz-aanvraag voor ondernemers in nood

Het kabinet stopte per 1 oktober de coronasteun. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Ondernemers met financiële problemen kunnen vanaf 1 oktober een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Gemeenten zijn sindsdien geconfronteerd met een grote toestroom op de Bbz-regeling en staan daarmee voor een uitdaging van formaat. Centric en Gripvol werkten nauw samen om het volledige aanvraagproces te automatiseren; van intake tot beoordeling en afhandeling. Ondernemers kunnen hun aanvraag digitaal indienen via een door Centric ontwikkelde eDienst waarna een versnelde beoordeling volgt en tenslotte de geautomatiseerde afhandeling door Gripvol. Ondanks de automatisering behoudt de Gripvol Adviestool de mogelijkheid tot een individuele afweging, afhankelijk van het beleid van de gemeente. In deze sessie lichten Centric en Gripvol welke voordelen dit oplevert voor zowel gemeenten als ondernemers.

Kracht van de sociale basis

De rol van de overheid op het terrein van zorg en welzijn is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De veranderingen leiden voor gemeenten en hun partners tot vraagstukken over sturing en positionering. Ze zoeken daarbij steeds nadrukkelijker naar manieren om het lokale beleid en de uitvoering samen met inwoners vorm te geven. Tegen de maatschappelijke trend van individualisering in, verwachten gemeenten veel van de inclusieve participatie-samenleving. Veel gemeenten ontwikkelen een aanpak op versterking van de sociale basis om zo een nieuwe verhouding met inwoners en partners op te bouwen. In de workshop gaan we in op het doel van het versterken van de sociale basis (inclusie, preventie, signaleren, normaliseren en zelfredzame/samenredzame inwoners). Daarnaast bespreken we de rol en taakopvatting van de lokale overheid, maatschappelijke partners en (collectieven van) inwoners in dit proces. We geven enkele aansprekende voorbeelden uit de praktijk. De workshop wordt verzorgd door Bas van der Heijden en Kees-Jan van de Werfhorst van BMC.

Kostenbeheersing van jeugdhulp en Wmo

Eerder dit jaar constateerde BDO in een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van VNG-Divosa en NDSD, een tekort van 1,6 miljard euro op de jeugdzorg en Wmo. De tekorten nemen verder toe. Gemeenten staan voor de vraag hoe ze de grip op de kwaliteit en kosten kunnen vergroten. Eén mogelijkheid is het professionaliseren van de inkoop en het contractmanagement voor jeugdzorg en Wmo. BDO heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld die gemeenten helpt bij het maken van de juiste keuzes. In de BDO-aanpak wordt de keuze voor inkoop en contractmanagement onderbouwd door data-analyse van de lopende contracten, uitgaven en aanbestedingen. Dit geeft ook direct inzicht in de vraag of het beleid effectief en efficiënt wordt uitgevoerd en of het de gewenste zorg oplevert. Op die manier kan zowel de beleidscyclus als de planning & control cyclus worden versterkt. Samen met praktijkdeskundigen Ditmar Waterman (rijk) gaan Erik-Jan Spee (BDO) en Anton Revenboer (BDO) met de deelnemers in deze interactieve workshop in op deze aanpak.

Programmadirecteur Marco Pastors vertelt over de onorthodoxe aanpak van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Hieronder vindt u een korte inhoudelijke beschrijving van de workshops in deze ronde. U kunt bij aanmelden voor het evenement uw keuze maken voor deelname aan de workshops.

Het roer moet om! Maar hoe krijgt u de organisatie mee?

We willen op een andere manier gaan werken. Maatwerk, de menselijke maat, rechtvaardig, allemaal termen die ons om de oren vliegen. Iedereen wil deze verandering, maar toch lijkt het niet zo gemakkelijk te zijn. In deze workshop gaat Laurens Bouw, opleidingsadviseur van Stimulansz, met u aan de slag om het gesprek over het hoe en waarom van de gewenste verandering op een leuke en inspirerende manier te voeren. Hoe kunt u de organisatie veranderen op een manier die langdurig effect heeft? Door letterlijk spelenderwijs aan de slag te gaan, gaat het roer om en kunt u koersvast op uw doel af.

Gemeenteraden; meer sturing en grip

Komend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, veel nieuwe raadsleden zullen aantreden. Wat kun jij als beleidsadviseur doen om hen snel wegwijs te maken in het sociaal domein om hun kaderstellende en sturende rol in te gaan vullen? In deze workshop gaan we in op het werken met leidende principes, wat nodig is voor maatschappelijk partnerschap en het sturen op maatschappelijke resultaten, en wat de raad daarin kan doen. De workshop wordt verzorgd door Jasper van de Kamp en Hilde van Xanten, Movisie, in samenwerking met Harun Keskin, gemeenteraadslid in Amersfoort.

Grip op je knip: kosten besparen door datagericht werken

In het sociaal domein wordt data nog onvoldoende benut, zo blijkt uit recent onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis. De oorzaken? Het vinden van geschikte data, het koppelen van gegevens en gebrek aan ondersteuning. Hierdoor halen gemeenten onvoldoende winst om datagericht(er) te werken en blijven kansen onbenut om tijdig beleid bij te sturen én grip te houden op de uitgaven binnen het sociaal domein. Analyse van feiten en data kan helpen om tot doelgerichte, slimmere en goed onderbouwde beslissingen te komen en moeilijke vragen te beantwoorden. En daarmee kosten te besparen. Frank de Nijs, Enterprise Innovator bij Centric, en Johan Posseth van Kurtosis, vertellen tijdens deze workshop uitgebreid hoe je slagvaardig van start kunt gaan.

Door een welzijnsbril naar jeugdzorg kijken!

Al jaren bestaat de wens om te normaliseren in jeugdzorg. Zorgprofessionals zijn echter opgeleid om te ‘zorgen’, om vast te stellen waaraan het ontbreekt. Zij hebben geleerd om etiketten te plakken. Van deze professionals verwachten we nu dat ze veel meer kijken naar wat er mogelijk is vanuit een sociaal netwerk. Dat er aandacht wordt besteed aan een positief opvoedklimaat. Eigenlijk vragen we zorgprofessionals om te denken vanuit de welzijnsgedachte. Welzijn gaat over het lichamelijk en geestelijke welbevinden van mensen. Hoe we ons voelen hangt af van tal van factoren, zoals woonomgeving, financiële middelen, mobiliteit en de mogelijkheid om een beroep te doen op anderen. Welzijnsorganisaties faciliteren op al deze onderdelen en zouden daarom een veel steviger plek moeten krijgen in het transformeren van de jeugdzorg. In deze workshop gaat BMC samen met Mirjam van Bijnen, bestuurder bij Piëzo (organisatie voor maatschappelijk werk), vanuit de welzijnsgedachte naar enkele jeugdzorgcasussen kijken.

Inburgering: op weg naar een succesvolle uitvoering

De nieuwe Wet inburgering wordt per 1 januari 2022 van kracht. De gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden hebben de handen al in een vroeg stadium ineengeslagen en zijn samen met uitvoeringsorganisatie Avres klaar om de wet uit te voeren. Beleidsbeleidsadviseurs van de drie gemeenten gaan in op de valkuilen én oplossingen van hun aanpak. Dit doen zij samen met Avres en projectleider Lissa van Riel (BDO). Zij zullen vragen beantwoorden over onderwerpen als het tot stand komen van de gemeenschappelijke visie en werkprocessen (denk aan brede intake), aanbesteding van de onderwijsroute en taalaanbieders, cliëntvolgsysteem en financiën. In de workshop wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe de organisaties in de inburgeringsketen van elkaar kunnen leren. Hoe versterken we het lerende vermogen in de inburgeringsketen? Wat betekent dit voor de gemeenten, uitvoeringsorganisatie Avres en de andere ketenpartners? Ook dit onderdeel komt op een praktische manier in deze interactieve workshop aan de orde.

Hieronder vindt u een korte inhoudelijke beschrijving van de workshops in deze ronde. U kunt bij aanmelden voor het evenement uw keuze maken voor deelname aan de workshops.

De vele gezichten van zorgfraude

Zorgfraude manifesteert zich in verschillende vormen. Het bestrijden van deze vorm van fraude vereist kennis en vaardigheid. En inzet op preventie om te voorkomen dat publiek geld in verkeerde handen valt en kwetsbare cliënten de dupe worden. Twente zet zich al geruime tijd in voor de bestrijding van zorgfraude en kan daarin als koploper worden beschouwd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele casussen maken de Almelose wethouder zorg Eugène van Mierlo (tevens regionaal portefeuillehouder aanpak zorgfraude) en Sandra van der Steen, regionaal projectleider aanpak zorgfraude, de urgentie en de breedte van de regionale aanpak duidelijk. Van het stellen van kwaliteits- en integriteitseisen en periodieke kwaliteitsonderzoeken tot de mogelijkheden als het gaat om het bestuurs-, civiel en strafrecht en de inzet van de wet Bibob.

Basisbaan verbetert welzijn

Groningen is een van de eerste gemeenten die haar inwoners een basisbaan met loon biedt. Voor mensen die zich nuttig willen en kunnen maken voor de samenleving, maar geen perspectief meer hebben op regulier werk, wordt werk gecreëerd. Het belangrijkste is dat de baan bijdraagt aan het welzijn en het inkomen van de deelnemer; niet zo zeer de doorstroom naar een reguliere werkgever. Al mag dat natuurlijk wel. Het enthousiasme in Groningen over de tot nu toe opgedane ervaringen met de basisbaan is groot. Makkelijk was (en is) het zeker niet, weten wethouder Carine Bloemhoff (werk & participatie) en Gilda van Dijk, projectleider directie Werk en Participatie, uit ervaring. Bestaande wet- en regelgeving zitten af en toe in de weg, maar ook andere obstakels moesten worden beslecht. Daarnaast vergt de basisbaan andere competenties en vaardigheden van ambtenaren. Bloemhoff en Van Dijk vertellen in deze workshop over zowel die hindernissen, naar evengoed ook over de kansen en de resultaten tot nu toe.

Vernieuwing in de jeugdzorg

Door rijk, gemeenten en jeugdzorgbranches wordt gewerkt aan de hervormingsagenda jeugd. Die plannen voor een (financieel) toekomstbestendig jeugdstelsel moeten er voor 1 januari liggen. Diverse gemeenten, waaronder Leeuwarden samen met zeventien andere Friese gemeenten die de inkoopregio Sociaal Domein Fryslân vormen, hebben daar niet op gewacht. Zij nemen de jeugdzorg al per 2022 op de schop. De regio gaat onder meer met minder aanbieders werken, die vooral verantwoordelijkheid nemen voor de zwaardere jeugdhulp. Voor ‘lichte’ problemen gaat de deur naar specialistische jeugdhulp dicht. De gemeenten kopen alleen jeugdhulp in die bewezen effectief is. Ook wordt paal en perk gesteld aan de winst die aanbieders mogen maken. In deze workshop vertelt wethouder jeugd Hilde Tjeerdema van Leeuwarden over de intrinsieke motivatie om de jeugdzorg te verbeteren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat gemeenschapsgeld zo goed mogelijk wordt besteed. Tjeerdema gaat ook in op het traject dat is doorlopen, de reacties van aanbieders en politiek en de laatste stand van zaken.

Werken aan de toekomst van het sociaal domein

In deze workshop gaan we met elkaar dieper in op de toekomstige ontwikkelingen in het sociaal domein. Welke trends zijn zichtbaar? Wat zijn ervaringen en verwachtingen van gemeenten? Samen met de deelnemers verkennen wij wat nodig is om gemeenten te helpen met deze ontwikkelingen. Waar wij vervolgens de komende periode mee aan de slag gaan, zodat er meer tijd en geld beschikbaar komt voor zorg en ondersteuning voor de cliënten. Maar we bieden deelnemers ook inzicht in wat er nu al beschikbaar is. Gemeenten organiseren hun aanbod aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning via een proces van beleid, inkoop naar uitvoering. De afgelopen jaren heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein samen met het Ketenbureau i-Sociaal Domein een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van dit proces. De workshop wordt verzorgd door medewerkers van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Grip op financiën sociaal domein: keuzes maken in tijden van schaarste

De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG heeft dertig gemeenten gevisiteerd. Voornaamste doel bij die visitaties is het versterken van grip op de uitgaven in het sociaal domein. De geleerde lessen uit die visitaties leiden daarnaast tot aanbevelingen die voor meerdere gemeenten bruikbaar zijn. In deze workshop gaat Yannick Methorst (projectleider van de visitatiecommissie) in op de essentiële beheersbaarheidsvraag: hoe kunnen gemeente het beste keuzes maken en prioriteren? Welke handvatten hebben ze om dat te doen? De gemeente Woudenberg is één van de gevisiteerde gemeenten en heeft recent een bezuinigingsdialoog gevoerd met maatschappelijke partners. Wethouder Marleen Treep-Wolfswinkel en Zaira van den Boogaard nemen u mee in wat werkt en wat valkuilen zijn. Daarna volgt het gesprek met de deelnemers van de workshop: zijn genoemde handvatten en knelpunten herkenbaar? Waar ligt uw worsteling?


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: